PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "BAJKA" 

na lata 2016/2021

W naszym przedszkolu dziecko:

*   znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata

*   rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania

*   kształtuje zainteresowania i zamiłowania przyrodnicze

*   ma możność gromadzenia różnorodnych doświadczeń

*   zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

*   czuje się ważne i potrzebne

 

Wizja Przedszkola:

Nasi Wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach,
o różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie dobrze znana tradycja lokalna i dom rodzinny. Poprzez obcowanie z techniką będą umiały ją sobie podporządkować i wykorzystywać w zabawie i w pracy. Nasze przedszkole będzie nowocześni wyposażone, a personel będzie rozszerzał swoją wiedzę i umiejętności.

 

ZADANIE

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

Kształtowanie umiejętności

i postaw społecznych

1.Wdrażanie cyklu działań adaptacyjnych:

- DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

- DNI ADAPTACYJNE

 

III

IX

2.Stosowanie zasad i norm funkcjonowania społecznego:

 - KONTRAKTY grupowe

- spotkania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi

- organizacja uroczystości i spotkań dla seniorów / Dzień Niepodległości, Spotkania opłatkowe, dzień Babci i Dziadka/;

Cały okres

3. Działania edukacyjne mające na celu wzrost kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

- realizacja programu PKP i PKD

- spotkania ze Strażą Miejską, Policją, psychologiem;

- trening socjoterapeutyczny;

Wg potrzeb

4. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt.

Cały okres

 

Kształtowanie u dzieci świadomości przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej

 

1.”Nasz Kraków”- wdrażanie projektu edukacyjnego z zakresu edukacji regionalnej;

2. Dzień Przedszkolaka;

3. Cykl zajęć edukacyjnych „Jestem Polakiem”;

4. Cykl zajęć edukacyjnych „Jestem Europejczykiem”;

 

Cały okres

Systematyczny rozwój samodzielności dzieci oraz kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych

1. Wdrażanie dzieci do samodzielnego rozbierania i ubierania się, kulturalnego zachowania przy podczas posiłków, utrzymywania porządku w swoim otoczeniu;

2. Stosowanie zasad higieny osobistej – mycie rąk, troska o estetyczny wygląd itp.

3. Wprowadzenie dyżurów w grupach.

Cały okres

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.Systematyczne obserwowanie i dokumentowanie rozwoju i umiejętności dzieci;

2. Współpraca ze specjalistami;

3. Opracowywanie i wdrażanie programów pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w zachowaniu i uczeniu się.

4. Proces integracji dzieci z Autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwoju społecznego.

 

 

Cały okres

Zwiększenie sprawności ruchowej dzieci

1.      Stosowanie metod zwiększających u dzieci sprawność fizyczną;

2.      Prowadzenie regularnych ćwiczeń porannych i gimnastycznych / oprócz gimnastyki korekcyjnej/;

3.      Organizowanie zawodów i gier sportowych na powietrzu;

Cały okres

W szczególności 2016/2017

 Zwiększenie umiejętności praktycznych dzieci poprzez stosowanie m.in. metody projektów badawczych

1. Realizacja projektów badawczych.

2. Prowadzenie kółka badawczego.

3. Organizacja spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych.

4. Wykorzystanie ogrodu przedszkolnego do działań badawczych i eksperymentalnych, prowadzenie upraw.

2017/2018

 Rozwijanie aktywności plastycznej i teatralnej dzieci

1.      Prowadzenie kółka teatralnego.

2.      Opracowanie i przygotowywanie uroczystości okolicznościowych.

3.      Poznanie różnych form wyrazu teatralnego.

4.      Prowadzenie kółka plastycznego.

5.      Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć przybliżających dzieciom sylwetki i dzieła sławnych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.

6.      Nawiązanie współpracy z Instytucjami promującymi sztukę.

7.      Przeprowadzenie zajęć nt. „Muzyka pędzlem malowana”.

2017/2018

Rozwijanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej

 

1. Udział w akcjach ogólnopolskich, lokalnych.

2. Zbiórka surowców wtórnych.

3. Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych.

4. Organizacja FESTYNÓW pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”;

5. Propagowanie zdrowego stylu życia: spotkania integracyjne, listy otwarte, gazetki tematyczne.

6. Organizacja Turniejów sportowych.

7. Organizacja konkursów z tematyki prozdrowotnej i proekologicznej.

8. Opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Towarzystwem na rzecz przyrody.

9. Organizacja dni poświęconych zdrowemu odżywianiu /zajęcia kompleksowe, konkursy, FESTYNY/..

Cały okres

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci w szczególności poprzez edukację matematyczną.

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu matematyki.

2017/2018

1. Intensyfikacja współdziałania z rodzicami

1. Doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez prezentowanie sylwetki dziecka w różnych grupach wiekowych.

2.Dostarczenie rodzicom przykładów zabaw stymulujących rozwój społeczny i emocjonalny.

3.Pomoc rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia  nauki w szkole podstawowej

 

2. Prowadzenie działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze specjalistami.

2. Organizacja warsztatów.

3. Organizacja zajęć otwartych.

4. Organizacja indywidualnych kontaktów z rodzicami.

5. Systematyczna, rzetelna informacja o osiągnięciach dzieci.

 

Cały okres

3. Angażowanie rodziców w pracę przedszkola

 

1.Sponsoring;

2. Realizacja wspólnych projektów;

3. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych, turniejach, konkursach;

4. Angażowanie rodziców do udziału w projekcie „Rodzice z Pasją”;

5. Podejmowanie innych inicjatyw przez rodziców.

 

Cały okres

1. Współpraca z ośrodkami kultury

1. Udział w warsztatach, wystawach, konkursach, przeglądach.

2. Uczestnictwo w warsztatach bibliotecznych

Cały okres

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska

 

1.      Udział w akcjach: „sprzątanie świata”, „Dni Ziemi”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ”Kubusiowi Przyjaciele natury”, „Mamo tato wolę wodę”

Cały okres

3. Współpraca z sąsiednimi szkołami podstawowymi i przedszkolami

1. Udział we wspólnych akcjach, przedsięwzięciach, konkursach, lekcjach otwartych.

2. Organizacja spotkań z przyszłymi wychowawcami naszych absolwentów.

 

Cały okres

4. Współpraca z Policją i Strażą Miejską

 

1.      Cykliczne spotkania;

2.      Wspólne akcje.

Cały okres

5. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom /fundacje, stowarzyszenia/

 

 

1.      Współpraca z

MOPS, KS POLONIA, SANEPID.

Cały okres

1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie metod aktywizujących dzieci

1. Udział w kursach doskonalących;

2. Opracowywanie i wdrożenie działań z elementami metody projektów badawczych.

Cały okres

2. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi

 

1.      Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych z zakresu matematyki;

2.      Zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć ruchowych.

2017/2018 - początek

3. Efektywna współpraca z rodzicami – doskonalenie umiejętności interpersonalnych

 

1.      Samodoskonalenie, wymiana doświadczeń.

2.      Konsultacje z psychologiem, dyrektorem przedszkola.

Cały okres

4. Wzmacnianie procesu czytania u dzieci

1. Stosowanie odpowiednich metod;

2. Prowadzenie ćwiczeń przygotowujących do czytania w grupach dzieci młodszych;

3. Aktywizacja Rodziców;

4. Organizacja kącika wymiany książek, przedszkolna biblioteka;

5. Organizacja warsztatów „Metody czytania stosowane w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”

Cały okres

1. Sukcesywne odnawianie pomieszczeń przedszkola

 

- estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia

- podniesienie komfortu placówki

Cały okres

2. Wymiana urządzeń i sprzętu w ogrodzie zabaw dzieci

 

 

- bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie przedszkolnym

- uatrakcyjnienie przebywania dzieci na świeżym powietrzu

Cały okres

3. Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola

 

 

- zwiększenie atrakcyjności zabaw swobodnych i tematycznych dzieci

Cały okres

Pomysł założenia prywatnego Przedszkola Bajka zrodził się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Pragniemy nie tylko edukować dzieci ale również je wychowywać, przybliżać dziedzictwo kulturowe, historię i tradycje Krakowa i Polski a także rozbudzić w nich świadomość ekologiczną.
 
Profesjonalna kadra pedagogiczna zapewni opiekę, wychowanie a także edukację dzieci w wieku 2,5-6 lat na najwyższym poziomie.

Nagrody i wyróżnienia

Właścicielka przedszkola Agata Moskal została wyróżniona tytułem „Dyrektor – Manager Roku 2006” w ogólnopolskim konkursie „Innowator Roku” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli, jest również laureatką ogólnopolskiego konkursu Osobowość Roku 2003/2004 zorganizowanego przez „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja”
 
Przedszkole z duszą..” – napisali o nas artykuł w Dzienniku Polskim IX 2008.
 
Zajęcia dla studentów – współpracujemy z Akademią Pedagogiczną w Krakowie w zakresie praktycznego przygotowania studentów do zawodu
 
Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Uroczym w Krakowie w spokojnej cichej okolicy. Mieści się w budynku z pięknym ogrodem, z działkami doświadczalnymi, oczkiem wodnym, nowym placem zabaw na bezpiecznej ratanowej powierzchni.

 

 

Najnowsze ogłoszenia

Zajęcia otwarte w gr II
Przegląd stomatologiczny
Zajęcia otwarte gr I
Zaplanowane w maju
Wycieczka do agroturystyki gr III i IV - informacje
Zajęcia pokazowe w grupie IV
Piosenki i wierszyki - maj
Wyjazd dla grupy III i IV-zapraszamy
Zdjęcia w Dzienniku Polskim
Ogłoszenie dla Rodziców dzieci z grupy VI
< Poprzednie Następne >

Jadłospis

Polecamy:

Bajka na Facebooku!

www.poloniakrakow.pl
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij