Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z siedzibą os. Urocze 6, 31-952 Kraków

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe administratora – e-mail: urocze@przedszkole-bajka.pl

 

 

 

PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "BAJKA" 

na lata 2016/2021

W naszym przedszkolu dziecko:

*   znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata

*   rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania

*   kształtuje zainteresowania i zamiłowania przyrodnicze

*   ma możność gromadzenia różnorodnych doświadczeń

*   zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

*   czuje się ważne i potrzebne

 

Wizja Przedszkola:

Nasi Wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach,
o różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie dobrze znana tradycja lokalna i dom rodzinny. Poprzez obcowanie z techniką będą umiały ją sobie podporządkować i wykorzystywać w zabawie i w pracy. Nasze przedszkole będzie nowocześni wyposażone, a personel będzie rozszerzał swoją wiedzę i umiejętności.

 

ZADANIE

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

Kształtowanie umiejętności

i postaw społecznych

1.Wdrażanie cyklu działań adaptacyjnych:

- DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA

- DNI ADAPTACYJNE

 

III

IX

2.Stosowanie zasad i norm funkcjonowania społecznego:

 - KONTRAKTY grupowe

- spotkania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi

- organizacja uroczystości i spotkań dla seniorów / Dzień Niepodległości, Spotkania opłatkowe, dzień Babci i Dziadka/;

Cały okres

3. Działania edukacyjne mające na celu wzrost kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

- realizacja programu PKP i PKD

- spotkania ze Strażą Miejską, Policją, psychologiem;

- trening socjoterapeutyczny;

Wg potrzeb

4. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych na rzecz ludzi i zwierząt.

Cały okres

 

Kształtowanie u dzieci świadomości przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej

 

1.”Nasz Kraków”- wdrażanie projektu edukacyjnego z zakresu edukacji regionalnej;

2. Dzień Przedszkolaka;

3. Cykl zajęć edukacyjnych „Jestem Polakiem”;

4. Cykl zajęć edukacyjnych „Jestem Europejczykiem”;

 

Cały okres

Systematyczny rozwój samodzielności dzieci oraz kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych

1. Wdrażanie dzieci do samodzielnego rozbierania i ubierania się, kulturalnego zachowania przy podczas posiłków, utrzymywania porządku w swoim otoczeniu;

2. Stosowanie zasad higieny osobistej – mycie rąk, troska o estetyczny wygląd itp.

3. Wprowadzenie dyżurów w grupach.

Cały okres

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.Systematyczne obserwowanie i dokumentowanie rozwoju i umiejętności dzieci;

2. Współpraca ze specjalistami;

3. Opracowywanie i wdrażanie programów pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności w zachowaniu i uczeniu się.

4. Proces integracji dzieci z Autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwoju społecznego.

 

 

Cały okres

Zwiększenie sprawności ruchowej dzieci

1.      Stosowanie metod zwiększających u dzieci sprawność fizyczną;

2.      Prowadzenie regularnych ćwiczeń porannych i gimnastycznych / oprócz gimnastyki korekcyjnej/;

3.      Organizowanie zawodów i gier sportowych na powietrzu;

Cały okres

W szczególności 2016/2017

 Zwiększenie umiejętności praktycznych dzieci poprzez stosowanie m.in. metody projektów badawczych

1. Realizacja projektów badawczych.

2. Prowadzenie kółka badawczego.

3. Organizacja spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych.

4. Wykorzystanie ogrodu przedszkolnego do działań badawczych i eksperymentalnych, prowadzenie upraw.

2017/2018

 Rozwijanie aktywności plastycznej i teatralnej dzieci

1.      Prowadzenie kółka teatralnego.

2.      Opracowanie i przygotowywanie uroczystości okolicznościowych.

3.      Poznanie różnych form wyrazu teatralnego.

4.      Prowadzenie kółka plastycznego.

5.      Opracowanie i wdrożenie cyklu zajęć przybliżających dzieciom sylwetki i dzieła sławnych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.

6.      Nawiązanie współpracy z Instytucjami promującymi sztukę.

7.      Przeprowadzenie zajęć nt. „Muzyka pędzlem malowana”.

2017/2018

Rozwijanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej

 

1. Udział w akcjach ogólnopolskich, lokalnych.

2. Zbiórka surowców wtórnych.

3. Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych.

4. Organizacja FESTYNÓW pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”;

5. Propagowanie zdrowego stylu życia: spotkania integracyjne, listy otwarte, gazetki tematyczne.

6. Organizacja Turniejów sportowych.

7. Organizacja konkursów z tematyki prozdrowotnej i proekologicznej.

8. Opracowanie i realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z Towarzystwem na rzecz przyrody.

9. Organizacja dni poświęconych zdrowemu odżywianiu /zajęcia kompleksowe, konkursy, FESTYNY/..

Cały okres

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci w szczególności poprzez edukację matematyczną.

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z zakresu matematyki.

2017/2018

1. Intensyfikacja współdziałania z rodzicami

1. Doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez prezentowanie sylwetki dziecka w różnych grupach wiekowych.

2.Dostarczenie rodzicom przykładów zabaw stymulujących rozwój społeczny i emocjonalny.

3.Pomoc rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia  nauki w szkole podstawowej

 

2. Prowadzenie działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze specjalistami.

2. Organizacja warsztatów.

3. Organizacja zajęć otwartych.

4. Organizacja indywidualnych kontaktów z rodzicami.

5. Systematyczna, rzetelna informacja o osiągnięciach dzieci.

 

Cały okres

3. Angażowanie rodziców w pracę przedszkola

 

1.Sponsoring;

2. Realizacja wspólnych projektów;

3. Aktywny udział w imprezach okolicznościowych, turniejach, konkursach;

4. Angażowanie rodziców do udziału w projekcie „Rodzice z Pasją”;

5. Podejmowanie innych inicjatyw przez rodziców.

 

Cały okres

1. Współpraca z ośrodkami kultury

1. Udział w warsztatach, wystawach, konkursach, przeglądach.

2. Uczestnictwo w warsztatach bibliotecznych

Cały okres

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska

 

1.      Udział w akcjach: „sprzątanie świata”, „Dni Ziemi”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ”Kubusiowi Przyjaciele natury”, „Mamo tato wolę wodę”

Cały okres

3. Współpraca z sąsiednimi szkołami podstawowymi i przedszkolami

1. Udział we wspólnych akcjach, przedsięwzięciach, konkursach, lekcjach otwartych.

2. Organizacja spotkań z przyszłymi wychowawcami naszych absolwentów.

 

Cały okres

4. Współpraca z Policją i Strażą Miejską

 

1.      Cykliczne spotkania;

2.      Wspólne akcje.

Cały okres

5. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom /fundacje, stowarzyszenia/

 

 

1.      Współpraca z

MOPS, KS POLONIA, SANEPID.

Cały okres

1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie metod aktywizujących dzieci

1. Udział w kursach doskonalących;

2. Opracowywanie i wdrożenie działań z elementami metody projektów badawczych.

Cały okres

2. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi

 

1.      Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych z zakresu matematyki;

2.      Zwiększenie atrakcyjności i efektywności zajęć ruchowych.

2017/2018 - początek

3. Efektywna współpraca z rodzicami – doskonalenie umiejętności interpersonalnych

 

1.      Samodoskonalenie, wymiana doświadczeń.

2.      Konsultacje z psychologiem, dyrektorem przedszkola.

Cały okres

4. Wzmacnianie procesu czytania u dzieci

1. Stosowanie odpowiednich metod;

2. Prowadzenie ćwiczeń przygotowujących do czytania w grupach dzieci młodszych;

3. Aktywizacja Rodziców;

4. Organizacja kącika wymiany książek, przedszkolna biblioteka;

5. Organizacja warsztatów „Metody czytania stosowane w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”

Cały okres

1. Sukcesywne odnawianie pomieszczeń przedszkola

 

- estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia

- podniesienie komfortu placówki

Cały okres

2. Wymiana urządzeń i sprzętu w ogrodzie zabaw dzieci

 

 

- bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie przedszkolnym

- uatrakcyjnienie przebywania dzieci na świeżym powietrzu

Cały okres

3. Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola

 

 

- zwiększenie atrakcyjności zabaw swobodnych i tematycznych dzieci

Cały okres

Pomysł założenia prywatnego Przedszkola Bajka zrodził się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Pragniemy nie tylko edukować dzieci ale również je wychowywać, przybliżać dziedzictwo kulturowe, historię i tradycje Krakowa i Polski a także rozbudzić w nich świadomość ekologiczną.
 
Profesjonalna kadra pedagogiczna zapewni opiekę, wychowanie a także edukację dzieci w wieku 2,5-6 lat na najwyższym poziomie.

Nagrody i wyróżnienia

Właścicielka przedszkola Agata Moskal została wyróżniona tytułem „Dyrektor – Manager Roku 2006” w ogólnopolskim konkursie „Innowator Roku” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli, jest również laureatką ogólnopolskiego konkursu Osobowość Roku 2003/2004 zorganizowanego przez „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja”
 
Przedszkole z duszą..” – napisali o nas artykuł w Dzienniku Polskim IX 2008.
 
Zajęcia dla studentów – współpracujemy z Akademią Pedagogiczną w Krakowie w zakresie praktycznego przygotowania studentów do zawodu
 
Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Uroczym w Krakowie w spokojnej cichej okolicy. Mieści się w budynku z pięknym ogrodem, z działkami doświadczalnymi, oczkiem wodnym, nowym placem zabaw na bezpiecznej ratanowej powierzchni.

 

 

Najnowsze ogłoszenia

Dzień Mamy i Taty - korekta błędu gr II i III i IV
Stroje na Dzień Mamy i Taty
Wyjście do Straży Pożatrnej - gr. V
Zajęcia otwarte dla gr IV
Opłaty w czerwcu
Zajęcia otwarte w gr II
Krakowiaczek jeden
Zmiana terminu zajęć otwartych w gr. V
Wpisowe na nowy rok-ważne
Zaplanowane w maju
< Poprzednie

Jadłospis

Polecamy:

Bajka na Facebooku!

www.poloniakrakow.pl
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij