„O nas”

Pomysł założenia Prywatnego Przedszkola Bajka zrodził się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym. 

Pragniemy nie tylko edukować dzieci ale również je wychowywać, przybliżać dziedzictwo kulturowe, historię i tradycje Krakowa i Polski a także rozbudzić w nich świadomość ekologiczną. 
 
Profesjonalna kadra pedagogiczna zapewni opiekę, wychowanie a także edukację dzieci w wieku 2,5-6 lat na najwyższym poziomie.
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z siedzibą ul. Skośna 45, 30-383 Kraków.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.
 

Nagrody i wyróżnienia

Właścicielka przedszkola Agata Moskal została wyróżniona tytułem „Dyrektor – Manager Roku 2006” w ogólnopolskim konkursie „Innowator Roku” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli, jest również laureatką ogólnopolskiego konkursu Osobowość Roku 2003/2004 zorganizowanego przez „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja”
 
Przedszkole z duszą..” – napisali o nas artykuł w Dzienniku Polskim IX 2008.
 
Zajęcia dla studentów – współpracujemy z Akademią Pedagogiczną w Krakowie w zakresie praktycznego przygotowania studentów do zawodu
 
Filia Przedszkola Bajka znajduje się na ulicy Skośnej w Krakowie. Jest to cicha i spokojna okolica, oddalona od zgiełku ulicznego. Przy przedszkolu znajduje się piękny ogród z piaskownicą, zjeżdżalnią, drabinkami i wieloma innymi atrakcjami dla dzieci.
 
 
 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA

na lata 2016/2021

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

·       znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata

·       rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania

·       kształtuje zainteresowania i zamiłowania 

·       ma możność gromadzenia różnych doświadczeń

·       zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

·       czuje się ważne i potrzebne

WIZJA PRZEDSZKOLA :

Nasi Wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie dobrze znana tradycja lokalna i dom rodzinny. Poprzez obcowanie z techniką będą umiały ją sobie podporządkować i wykorzystywać w zabawie i w pracy. Nasze przedszkole będzie nowocześnie wyposażone, a personel będzie rozszerzał swoją wiedzę i umiejętności.

OBSZAR

ZADANIE

PLANOWANE EFEKTY/ CELE

WYCHOWANIE

I OPIEKA

1. opracowanie i wdrożenie planów wychowawczych dla poszczególnych grup wiekowych

- systematyczna i skuteczniejsza praca z dziećmi i rodzicami w zakresie wychowania

-budowanie systemu wartości

2. wdrażanie programu działań z zakresu edukacji regionalnej

poszerzenie wiadomości dzieci z zakresu historii i tradycji regionu krakowskiego

- kształtowanie u dzieci przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej

3. opracowanie i wdrażanie cyklu działań adaptacyjnych

- minimalizacja okresu adaptacyjnego

 

DYDAKTYKA

1. „Przedszkolaki twórczo pracują” – opracowanie i wdrożenie cyklu działań edukacyjnych z zakresu: wychowania przez sztukę

 

 

- dzieci potrafią twórczo generować pomysły, abstrakcyjne rozwiązania

- dzieci są kreatywne

- prezentują swoje umiejętności poprzez udział w konkursach, przedstawieniach, inscenizacje teatralne

2. Opracowanie działań wg teorii inteligencji wielorakich

- zwiększenie efektywności oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych

3. opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój dzieci

- dzieci posiadają wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

RODZICE

1.Intensyfikacja współdziałania z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

- pogłębienie prezentowanego przez rodziców stopnia rozumienia świata osobistych przeżyć własnych dzieci

- dostarczenie rodzicom przykładów zabaw stymulujących rozwój społeczny i emocjonalny

- pomoc rodzicom w poznawaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia  nauki w szkole podstawowej

2. Prowadzenie działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

- wspomaganie pracy przedszkola w tym zakresie

 

3. Angażowanie rodziców w pracę przedszkola

/ sponsoring, aktywny udział w imprezach okolicznościowych, podejmowanie innych inicjatyw przez rodziców/

 

- podniesienie standardów pracy przedszkola

- współdecydowanie w sprawach przedszkola

 

ŚRODOWISKO

1. Współpraca z ośrodkami kultury

- prezentacja dorobku artystycznego przedszkola

- promocja przedszkola

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska

 

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci

3. Współpraca z sąsiednimi szkołami podstawowymi i przedszkolami / udział we wspólnych akcjach, przedsięwzięciach, konkursy, lekcje otwarte/

 

- zminimalizowanie stresu związanego ze startem szkolnym

- wymiana doświadczeń

- prezentowanie dorobku przedszkola

4. Współpraca z Policja i Strażą Miejską

 

- zapobieganie wypadkom wśród dzieci

- świadome uczestnictwo w ruch drogowym

- poznanie funkcji organów bezpieczeństwa

5. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom /fundacje, stowarzyszenia

- kształtowanie empatii, otwartości i tolerancji

- udział w akcjach charytatywnych

KADRA

1. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi

 

- podniesienie jakości pracy wychowawczo - dydaktycznej

2. Pozyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną

 

- zwiększenie oferty edukacyjnej przedszkola

- zmniejszenie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola

 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie ewaluacji własnych działań oraz diagnozy potrzeb i umiejętności dzieci

 

- rzetelna diagnoza potrzeb indywidualnych dzieci

- skuteczniejsze formy pomocy dzieciom

- głęboka refleksja pedagogiczna

- modyfikowanie programów do własnych potrzeb

BAZA

1. Sukcesywne odnawianie pomieszczeń przedszkola

 

- estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia

- podniesienie komfortu placówki

2. Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola

 

- zwiększenie atrakcyjności zabaw swobodnych i tematycznych dzieci

 

Załącznik nr 5 do Koncepcji Pracy Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na rok szkolny 2015/2016

Temat wiodący:

I. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – poznajemy różne regiony Polski – ich krajobrazy, zabytki, historię, tradycję, Wielkich Polaków.

1. Kraków i okolice.

2. Podhale – Tatry i zwyczaje górali podhalańskich.

3. Pomorze – Kaszuby.

4. Śląsk – bogactwo zwyczajów i Ziemi.

5. Warszawa dawniej i dzisiaj.

Formy realizacji:

Konkursy:

1.       KONKURS FOTOGRAFICZNY PN. „KRAKÓW I DZIECI W 4 PORACH ROKU”

2.       Konkurs „Najpiękniejsza palma i pisanka”

3.       Wernisaż prac dziecięcych „Piękna nasza Polska cała”

4.       Konkurs wiedzy o Polsce dla dzieci 5-6-letnich

5.       Konkurs piosenki o Polsce

Wycieczki do: Muzeum Etnograficznego, Lekcje na Wawelu, zwiedzanie Rynku Głównego i innych zabytków, spacery po najbliższej okolicy.

/Szczegółowe plany realizacji wymienionych zadań dostępne w kancelarii przedszkola lub u Nauczycielek./

II. Rozwijanie świadomości ekologicznej i prozdrowotnej m.in.:

1.udział w akcjach ogólnopolskich, lokalnych;

2.zbiórka surowców wtórnych;

3.przeprowadzenie cyklu działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej zdrowego odżywiania się i znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju.

 

III. Angażowanie rodziców w pracę przedszkola : sponsoring, angażowanie do aktywny udział w imprezach okolicznościowych, podejmowanie innych inicjatyw przez rodziców w ramach projektu „Rodzice z Pasją”.

IV. Współpraca ze środowiskiem: przedszkola, szkoły, Policja, Straż Miejska, Biblioteka, inne organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, udział w akcjach charytatywnych „Świąteczna paczka”, „Zakrętki”, „Paczka dla zwierzaka”.

V. Promowanie przedszkola w środowisku – upowszechnianie informacji o pracy przedszkola w mediach, udział w konkursach, organizacja imprez i spotkań okolicznościowych.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

 

Najnowsze ogłoszenia

Wycieczka do Gruszowa
Dzień Mamy I Taty - stroje grupa III
Dzień Mamy I Taty - stroje grupa I
Kino Kijów
Dzień Mamy i Taty - stroje grupa II
Dzień Urodzinowy
DOGOTERAPIA - MAJ
Zaplanowany Maj
Zapalenie spojówek
WYJAZD DO SCHRONISKA
< Poprzednie

Jadłospis

Polecamy:

Bajka na Facebooku!

www.poloniakrakow.pl
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij